Statistic Download

Statistic Download

Wednesday, 22 June 2016 14:01

trade rep

1. Product overview – Tổng quan về Cà phê.

2. Global  trade of  Coffee – Xuất nhập khẩu Cà phê trên toàn thế giới

3. Viet Nam’s current export performance – Năng lực xuất khẩu Cà phê hiện tại của Việt Nam.

4. Potential export markets for Vietnam’s Coffee – Các thị trường nhập khẩu tiềm năng sản phẩm Cà phê Việt Nam.

INCORPORATION IN VIETNAM

Contact Us

  • Singapore office: 470 North Bridge Road, #05-12 Bugis Cube, Singapore 188735
  • Hotline: (+84) 938 199 117