Statistic Download

Statistic Download

Wednesday, 22 June 2016 14:01

trade rep

1. Product overview – Tổng quan về Cà phê.

2. Global  trade of  Coffee – Xuất nhập khẩu Cà phê trên toàn thế giới

3. Viet Nam’s current export performance – Năng lực xuất khẩu Cà phê hiện tại của Việt Nam.

4. Potential export markets for Vietnam’s Coffee – Các thị trường nhập khẩu tiềm năng sản phẩm Cà phê Việt Nam.

INCORPORATION IN VIETNAM

Get Latest Updates

Follow Us

Contact Us

  • Viet Nam office: 151 Dao Duy Anh st., Phu Nhuan dist., Ho Chi Minh City
  • Singapore office: 11 Beach Road, #03-01 Crasco Building, Singapore 189675
  • Hot line: (+84) 938.53.15.88/ (+65) 83551210