Statistic Download

Statistic Download

Wednesday, 22 June 2016 14:01

trade rep

1. Product overview – Tổng quan về Cà phê.

2. Global  trade of  Coffee – Xuất nhập khẩu Cà phê trên toàn thế giới

3. Viet Nam’s current export performance – Năng lực xuất khẩu Cà phê hiện tại của Việt Nam.

4. Potential export markets for Vietnam’s Coffee – Các thị trường nhập khẩu tiềm năng sản phẩm Cà phê Việt Nam.

INCORPORATION IN VIETNAM

Liên hệ qua phone

Liên hệ qua email

Liên hệ qua Viber

Liên hệ qua Whatsapp

Liên hệ qua Skype

Liên hệ qua Telegram

Contact Us

  • Singapore office: 470 North Bridge Road, #05-12 Bugis Cube, Singapore 188735
  • Hotline: (+84) 938 199 117